Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 87
Pagini vizitate: 564
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 186
Pagini vizitate: 1324

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Acum Îngerii se bucură în cer, în iad se cutremură  vrăjmaşul neamului omenesc,pe pămînt se ridică oamenii căzuţi, bucurîndu-se de nădejdea mîntuirii. Pentru aceasta, sfîntul să se veselească, căci s-a apropiat de slavă; să se bucure păcătosul, pentru  că este chemat să caute iertare; să se însufleţească păgînul, pentru  că este chemat la viaţă”

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

Sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos este sărbătoarea Întrupării lui Dumnezeu, în care ne amintim şi slăvim în rugăciuni evenimentul minunat şi sfint al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru şi Domnul Iisus Hristos.Cuvîntul S-a făcut trup, – spune Sfintul Apostol Ioan Teologul, – şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl…” (Ioan 1, 14). Şi toate acestea ne-au fost dăruite nouă, oamenilor, nu pentru meritele sau vrednicia noastră, ci din marea milă a lui Dumnezeu.

Pentru a întări credinţa în  Unul  Dumnezeu, pentru  a pregăti  sufletele  oamenilor de a-L primi pe Mesia, Domnul a trimis pe drepţii şi proorocii Vechiului Testament să vestească despre venirea în lume a Mîntuitorului. Cu şapte sute de ani înainte  de Naşterea  lui  Hristos, marele  Prooroc  Isaia  a prevestit  naşterea  lui  Mesia: …Dumnezeul nostru …va veni şi ne va mîntui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gîngavilor…” (Isaia 35, 4-6). Fericitul Ieronim spune că Proorocul Isaia exprimă taina nădejdii noastre, că Dumnezeu va veni în lume şi va trăi printre noi, şi taina credinţei noastre, că Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să devină asemenea lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Ныне ликуют на небе Ангелы, содрогается в преисподней враг рода чело­веческого, на земле воскресают падшие люди, радуясь о надежде спасения. Посему да ликует святой, ибо приблизился к славе; да радуется грешник, ибо приглашен снискать прощение; да воодушевится язычник, ибо призван к жизни”

Святитель Иоанн Златоуст

Возлюбленные во Христе всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие и дорогие братие и сестры!

Праздник Христова Рождества – это праздник Боговоплощения , в который мы вспоминаем и молитвенно прославляем чудесное и святое событие пришествия в мир Сына Божия, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. „Слово стало плотью, – говорит Святой Апостол Иоанн Богослов, – и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца…” (Иоанн I , 14). И все это по­ дарено нам, людям, не ради наших заслуг или достоинств, а ради великой Божественной милости.

Для укрепления веры в Единого Бога, для приуготовления человеческих душ принять грядущего Мессию, Господь посылал ветхозаветных праведников и пророков, которые возвещали о пришествии в мир Спасителя. За семьсот лет до Рождества Христова, великий пророк Исаия, которого мы еще называем  пятым евангелистом”, пророчествовал о рождении Мессии, достоверно знаменуя Его будущие чудеса и исцеления: Бог вашпридёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь... (Исаия 35, 4-6). Также пророк  Исаия приоткрывает нам тайну Боговоплощения, указывая, что Мессия родится от Девы чудесным  образом:  „Се, Дева  во  чреве  при­ет и родит Сына, и нарекут имя Eмy Еммануил, что значит: „с нами Бог” (Исаия 7, 14; Мф. 1, 23). Блаженный Иероним Стридонский говорит, что пророк Исаия высказывает тайну нашей надежды, что Бог придёт в мир и будет жить с нами, и тайну нашей веры, что Бог становится человеком, чтобы человек стал богоподобным. Citeşte mai departe >>>

Ceasurile Împărătești, Obednița și Dumnezeiaca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare unită cu Vecernia la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei în ajunul mărețului praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

În ajunul mărețului praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba Ceasurilor Împărătești, Obednița și Dumnezeiaca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare unită cu Vecernia la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

După slujbă a fost scoasă în mijlocul bisericii în procesiune solemnă Icoana Nașterii Domnului, în fața căreia s-a cîntat troparul praznicului și s-a făcut închinare. A urmat cuvîntul de zidire duhovnicească al Ierarhului, care a vorbit despre semnificația zilei și bucuria sărbătorii care se apropie.

În seara zilei, Ierarhul cu soborul slujitorilor Catedralei va oficia slujba Privegherii. Citeşte mai departe >>>

Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca

În Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos, a Sfinţilor Părinţi după trup ai Mîntuitorului, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca.

După citirea Sfintei Evanghelii de la Matei I, 1-25, în care ni se relatează despre cartea neamului lui Iisus Hristos și nașterea Sa din Fecioara Maria, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură. Ierarhul a făcut o paralelă între așteptarea celor 42 de neamuri, enumerate în  pericopa evanghelică a duminicii, care și-au dorit venirea lui Mesia, și așteptarea noastră prin nevoinţele rînduite de Sfîntul Post, prin rugăciuni, spovedanie şi Sfînta Împărtăşanie, ca pruncul Hristos să se nască și în inimile noastre. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Prohodului nou-adormitei roabei lui Dumnezeu Alexandra Veveriţa la paraclisul Catedralei “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În dimineaţa zilei de miercuri, 30 decembrie 2020, rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere s-au adunat la paraclisul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, pentru a petrece în ultimul drum pe roaba lui Dumnezeu Alexandra Veveriţa.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. La slujbă, alături de Ierarh s-a rugat un sobor de preoți și diaconi, îndureratul soț, copiii, nepoții, rudele, apropiații și mulțimea tuturor celor care au cunoscut-o, iubit-o și apreciat-o pe răposată.

În cadrul serviciului divin, Prea Sfințitul Nicodim a adresat familiei îndoliate şi creştinilor adunați la rugăciune un cuvînt de mîngîiere și de condoleanțe, îndemnînd rudele, apropiații și pe toți cei ce au cunoscut-o pe  nou-adormita Alexandra să se roage Milostivului Dumnezeu pentru ca sufletul ei să fie așezat în locul cel de fericire și de odihnă al drepților.

Dumnezeu să o odihnească cu drepții! Citeşte mai departe >>>

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, cu prilejul aniversării a 10 ani de la hirotonia întru arhiereu a Prea Sfințitului Nicodim

În Duminica a XXIX-a după Cincizecime, a Sfinților Strămoși după trup ai Mîntuitorului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a sărbătorit aniversarea de 10 ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Cu acest prilej la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, a avut loc Sfînta Liturghie Arhierească la care, alături de Ierarhul a coliturghisit soborul slujitorilor ai lăcașului sfînt.

În cadrul serviciului divin au fost rostite ectenii speciale pentru omagiatul Prea Sfințitul Nicodim, în care au mulțumit Bunului Dumnezeu pentru binecuvîntarea, harul și ajutorul primit de la El pe parcursul acestor 10 ani de slujire arhierească.

După citirea pericopei evanghelice de la Luca XIV, 16-24, despre pilda celor poftiți la cină, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească. Explicînd Evanghelia zilei, Ierarhul a subliniat că refuzul de a primi chemarea la mîntuire şi de a veni la „cina” Împărăţiei Cerurilor stîrneşte mînia lui Dumnezeu, iar cei vinovaţi de acest refuz vor fi lipsiţi de această binecuvîntare pentru veșnicie. În acest sens, Vlădica a îndemnat credincioșii să profite de puținele zile ale postului care au rămas, să-și curețe sufletele prin mărturisire și împărtășire cu Sfintele Taine, pentru a se bucura din plin de luminoasa sărbătoare a Nașterii Domnului, care se apropie. Citeşte mai departe >>>

Cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a transmis Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Preasfinţitul Nicodim – Episcop de Edineţ şi Briceni aniversează în 26 decembrie 2020, zece ani ani de arhierie. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a transmis Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală și misionară pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei și mult ajutor în slujirea Bisericii și a credincioșilor din Episcopia de Edineț și Briceni. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Preasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Cu binecuvântare arhipăstorească și dragoste în Hristos-Domnul,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului NICODIM, Episcop de Edineţ și Briceni, cu ocazia împlinirii a 10 ani de Arhierie

Preasfinția Voastră,

Cu binecuvântatul prilejul, de împlinire a 10 ani de arhierie, am bucuria de a Vă adresa alese urări de bine și sincere cuvinte de felicitare.

Atât slujirea rodnică și râvnitoare la Sfântul Prestol, dar și funcțiile administrative – blagocin al bisericilor din orașele Chişinău, Tiraspol, Bender, dar și raioanele Anenii Noi, Orhei, şi Ialoveni, cât și rector al Seminarului Teologic Chişinău, duhovnic-administrator al Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului” din s. Curchi, r. Orhei și administrator al Mănăstirii „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din s. Căpriana, r. Străşeni – ce  le-ați avut înainte de a fi hirotonit în treapta de arhiereu, V-au făcut să fiți vrednic de ridicarea la înalta treaptă de slujire bisericească.

Prin râvna și hărnicia care dintotdeauna v-a caracterizat slujirea, ați reușit, în cei 10 ani de slujire arhierească, să întreprindeți multe și mărețe lucrări și activități arhipăstorești.

La acest popas aniversar, Vă dorim belșug duhovnicesc, dimpreună cu ajutor sfânt de la Dumnezeu, în slujirea arhierească și activitatea pastoral-misionară pe care o desfășurați spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii.

Ne rugăm ca Milostivul Dumnezeu să Vă sporească sănătatea, pacea, bucuriile și binecuvântările, ca să puteți cu același devotament, curaj, credință și dragoste să lucrați în ogorul Bisericii lui Hristos.

Ani binecuvântați și slujire rodnică, Preasfinția Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos,

†PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, adresat PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală a Preasfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Preasfinției Voastre, ca ajutor spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare și culturale!

Asigurându-Vă de aleasa noastră prețuire, la popas aniversar, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă întărească duhovnicește și trupește în înfăptuirea activităților ierarhicești în folosul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova.

Întru mulți și fericiți ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării a 10-a de la hirotonia întru Arhiereu

 

Prea Sfinția Voastră, Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Avem astăzi deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării a 10-a de la hirotonia întru arhiereu calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

În acești ani de păstorire a Episcopiei de Edineț și Briceni v-am cunoscut drept un păstor înțelept, blînd și exigent în același timp, avînd drept prioritate a slujirii arhierești mîntuirea clerului și a credincioșilor ce V-au fost încredințați spre păstorire, așa cum o cere unui adevărat Ierarh al lui Hristos Dumnezeiasca Scriptură și Sfînta Tradiție a Bisericii Ortodoxe.

Vă dorim să cultivați și în continuare aceleași virtuți, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeței, al dreptății și al dragostei pe anevoiosul drum al mîntuirii clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Edineț și Briceni, iar noi, fii duhovnicești ai Prea Sfinției Voastre, Vă asigurăm că vom fi și în continuare alături, susținîndu-Vă cu dragostea noastră, supunerea fiască și rugăciunea.

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Litie morțească la mormîntul pururea pomenitului rob al lui Dumnezeu Alexandru Snegur

La 25 decembrie, cînd îl cinstim pe Sfîntul Ierarh Spiridon al Trimitundei Ciprului, Făcătorul de Minuni, ne amintim cu pietate și de cel care a fost Alexandru Snegur – un Om cu inima plină de credință și dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni, fiu devotat și mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, fierbinte rîvnitor pentru pacea, liniștea și unitatea Bisericii lui Hristos, soț fidel și iubitor, blînd și cald părinte și bunic.

Astăzi domnia sa ar fi împlinit vîrsta de 67 de ani. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a deplasat împreună cu un grup de slujitori în satul Băiuș, raionul Leova, localitatea de baștină și locul de odihnă veșnică al răposatului, pentru a-i cinsti memoria și a săvîrși o slujbă de pomenire.

Ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale! Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XXVIII-a după Cincizecime Prea Sfinţitul Nicodim a liturghisit în Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica a XXVIII-a după Cincizecime Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

La ectenia mare și la ectenia întreită în cadrul Sfintei Liturgiiau, fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>