Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎNALT PREA SFINȚITULUI VLADIMIR, MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

„Eu, Lumină am venit în lume,
ca tot cel ce crede în Mine
să nu rămână în întuneric” (Ioan 12, 46)

 

Preasfințiți ierarhi, Preacinstit cler slujitor,
întru Hristos râvnitori monahi şi monahii, Drept-măritori credincioși!

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, am ajuns şi în acest an, la marele praznic care a înnoit legile firii – Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Aflându-ne în atmosfera de binecuvântare şi tihnă a sărbătorii, avem certitudinea că „Dumnezeu este cu noi”, avem credința că „Tatăl nostru care este în ceruri” nu ne-a părăsit şi putem iarăși mărturisi tuturor neamurilor că „Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1, 17). Bucuria şi lumina cunoștinței, pacea pe pământ şi bunăvoirea între oameni au fost aduse de Fiul lui Dumnezeu, „Soarele dreptății” şi „Răsăritul Cel de Sus”, care la „plinirea vremii” S-a născut din Fecioara Maria, El care este „mai înainte de veci” şi în care s-au plinit toate profețiile Vechiului Testament.

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PREA SFINȚITULUI NICODIM, EPISCOP DE EDINEȚ ȘI BRICENI

 

„Curată este noaptea, în care S-a arătat Cel Curat, Care a venit să ne curățească pe noi! Fie ca şi auzul nostru să fie carat şi privirea ochilor noştri să fie curată şi simţul inimii să fie sfînt şi cuvîntul din gură să fie sincer. Această noapte este noaptea împăcării; de aceea nimeni să nu se mînie pe fratele său şi să nu-l jignească. Această noapte a dăruit pace lumii întregi. Aşadar, nimeni să nu ameninţe… Aceasta e noaptea Celui Preablînd – nimeni să nu fie neîndurător; aceasta e noaptea Smeritului – nimeni să nu se mîndrească. Acum este ziua bucuriei – nimeni să nu răzbune supărările; acum este ziua bunăvoirii – să nu fim neîndurători, în această zi de linişte – să nu ne stăpînească mînia. Astăzi Dumnezeu a venit la cei păcătoşi – nu te înălţa, dreptule, înaintea celui păcătos! Astăzi Cel Preabogat a sărăcit pentru noi – cheamă, bogatule, pe cel sărac la masă! Astăzi noi am primit darul pe care nu l-am cerut – să facem milostenie celor care ne cheamă şi ne roagă! Această zi a deschis rugăciunilor noastre uşa cea cerească – să deschidem şi noi uşa noastră celor ce ne cer iertare! Astăzi Dumnezeirea a luat asupra Sa pecetea omeni­rii, ca şi omenirea să se împodobească cu pecetea Dumnezeirii".

Cuviosul Efrem Sirul

Iubiţi întru Hristos, prea cinstiţi preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

şi dragi inimii mele fraţi şi surori

din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

Domnul nostru Iisus Hristos, vorbind în Evanghelia Sa despre cea mai măreaţă faptă pe care poate s-o săvîrşească omul, despre cea mai mare măsură la care se poate ajunge, ne-a dat nouă porunca iubirii: „Mai mare dragoste decît aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-L pună pentru prietenii săi" (Ioan XV, 13). Şi iată, în noaptea tainică a Naşterii Mîntuitorului, Însuşi Domnul şi Dumnezeul nostru împlineşte prin întruparea Sa această lege a vieţii purtătoare de biruinţă şi a dragostei.

Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА, ЕПИСКОПА ЕДИНЕЦКОГО И БРИЧАНСКОГО

 

ВОЗЛЮБЛЕННОМУ КЛИРУ, ПРЕСВИТЕРАМ И ДИАКОНАМ,

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМ

ЕДИНЕЦКО-БРИЧАНСКОЙ ЕПАРХИИ

„Чиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший очистить нас! Пусть же и слух наш будет чист, и взор очей наших целомудрен, и сердечное чувство свято, и слово из уст искренно. Настоящая ночь есть ночь примирения; поэтому никто не гневайся на брата и не оскорбляй его. Сия ночь дароваламир целому миру. Итак, никто не угрожай… Это ночь Кротчайшего – никто не будь жесток; это ночь Смиренного –   никто не гордись. Ныне день радости – не будем мстить за обиды; ныне день благоволения – не будем жестокими. В сей день тишины – не станем обуреваться гневом. Сегодня Бог пришел к грешникам – не превозносись же праведник пред грешным! Сегодня Пребогатый обнищал ради нас – пригласи же, богатый, бедного за трапезу! Сегодня мы получили дар, коего не просили, – будем же подавать милостыню тем, которые взывают к нам и просят! Нынешний день отверз небесную дверь молитвам нашим –  отворим и мы дверь свою просящиму нас прощения! Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества”.

Преподобный Ефрем Сирин

Возлюбленные во Христе, всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие

и дорогие моему сердцу братие и сестры

Единецко-Бричанской Епархии!

Господь наш Иисус Христос в Евангелии Своем, говоря о самом великом, что может сделать человек, о самой высокой мере, до которой он может вырасти, дал нам заповедь любви: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн 15, 13). И вот в эту таинственную рождественскую ночь, Сам Господь и Бог наш Воплощением Своим исполнил этот закон победоносной жизни и любви.

Citeşte mai departe >>>

„A discuta lucruri bune este ca argintul, iar a tăcea este ca aurul” (Sf.Ambrozie)

 

Tăcerea este calitatea de căpătîi pe calea mîntuirii, lupta cu patimile în taină, destăinuirea frămîntărilor interioare şi exterioare numai în faţa Creatorului.

Tăcerea ne apropie de Dumnezeu mai mult decît rugăciunea şi postul, căci tăcînd, gîndul se linişteşte şi comunici doar cu Bunul Dumnezeu,fiind singur in faţa conştiinţei, iar conştiinţa singura in faţa Lui Dumnezeu.Tacerea nechibzuită şi fără rost este mai rea decît multa vorbire, iar cea cu măsură – nu face nici un rău, ci smereşte şi dă putere pentru săvîrşirea nevoinţelor şi a ostenelilor.

Citeşte mai departe >>>

Pastorala Preafericitului Patriarh Chiril la Învierea Domnului 2014

http://www.ukrainebusiness.com.ua/modules/news/images/topics/5d489cfe-9e61-b3fe.jpg

 

Iubiți întru Domnul Preasfințiți Arhipăstori,

Cinstiți slujitori și nevoitori,

Dragi frați și surori!

 

În această zi vestită și sfântă, când toată lumea cea văzută și nevăzută (vezi Canonul Sfintelor Paști), îl proslăvește pe Începătorul vieții și Biruitorul morții, vă adresez tuturor din inimă salutul pascal:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Din an în an, vestea cea mare a Învierii sună biruitor, îndemnându-ne să aducem laudă Domnului și mântuitorului, care moartea cu moarte a călcat și ne-a făcut părtași ai vieții veșnice. Celebrând această sărbătoare a sărbătorilor și praznic al praznicelor, rememorăm cu deosebită trăire duhovnicească jertfa de răscumpărare a Mântuitorului lumii, Chinurile Sale de pe Cruce și luminata Lui Înviere. Paștile nu este o oarecare legendă frumoasă, nici teorie teologică și nici tributul pentru o tradiție populară stabilită în trecutul îndepărtat. Acest eveniment este însăși esența și nucleul creștinismului. Aceasta este biruința pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.

Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2014

 

 
 
„Și dacă Hristos n-a înviat,
Zadarnică este atunci propovăduirea noastră,
Zadarnică și credința voastră” (I Corinteni 15, 14)
  

Preasfinţiţi Ierarhi, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

dragi întru Hristos cel Înviat, fraţi şi surori,

Creştinătatea ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte astăzi cu bucurie şi nădejde „Sărbătoarea sărbătorilor” – Învierea Domnului.

În noaptea pascală, clerul şi credincioşii, toţi deopotrivă, mărturisim într-un glas şi un cuget adevărul incontestabil şi nestrămutat al Învierii: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Rostit şi cântat, dar mai ales trăit, acest adevăr stă la temelia credinţei noastre şi călăuzeşte paşii noştri pe urmele bătătorite de Sfinţii Apostoli, adeverind împreună cu ei: „Am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii” (I Ioan 4, 14). Pentru aceasta Sfânta noastră Biserică socoteşte ziua de astăzi coroana sărbătorilor, primăvara sufletelor, pentru că Hristos ca un soare răsărind din mormânt a treia zi , a îndepărtat urma cea întunecată a păcatului nostru (din cântările Învierii). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Învierea lui Hristos văzînd,

să ne închinăm Sfîntului Domnului Iisus…”

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori din Eparhia Ortodoxă de Edineţ şi Briceni!

Învierea lui Hristos este cel mai plin de bucurie şi mîntuitor eveniment din istoria lumii, iar salutarea pascală „Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!” a devenit în decursul veacurilor veste biruitoare, mărturisire a credinţei, pentru care mulţime de oameni şi-au dat viaţa. Vestea Învierii Domnului s-a coborît şi în catacombele muceniciei creştine. Ceea ce mai înainte se spunea în şoaptă, acum începe a răsuna în imn de biruinţă sub cupolele sfintelor locaşuri ortodoxe. Cu aceste cuvinte şi noi ne salutăm astăzi unii pe alţii, începînd cu Luminata Noapte a învierii şi pînă în ziua Înălţării Domnului. Prin această veste-salutare Cuviosul Serafim de Sarov îşi exprima învăţătura ortodoxă despre om. În orice perioadă a anului, el întîmpina pe fiecare – drept sau păcătos, credincios sau necredincios, bun sau rău, prieten sau duşman – cu aceste dumnezeieşti cuvinte: „Hristos a înviat, bucuria mea!”, pentru că în Hristos Cel Înviat fiecare om devine o bucurie.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Воскресение Христово видевше,

поклонимся Святому Господу Иисусу…"

 

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы!

Боголюбивые монашествующие!

Дорогие братие и сестры Православной Единецко-Бричанской Епархии!

Воскресение Христово является уникальным и самым радостным спасительным событием в истории мира, а пасхальное приветствие „Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" на протяжении веков превратилось в победную весть, в свидетельство веры, за которую множество людей отдали и жизнь. Победная весть Воскресения уходила и в катакомбы христианского мученичества. Ранее передаваемая шепотом, она начинает греметь победным гимном под сводом христианских православных храмов. Этой вестью и мы приветствуем друг друга, начиная с этой Светлой Пасхальной Ночи и до дня Вознесения Господа. Этой вестью Преподобный Серафим Саровский выражает свое православное учение о человеке, приветствуя каждого человека – праведного или грешного, верующего или неверующего, доброго или злого, друга или врага – в любое время года божественными словами: „Христос воскресе, радость моя!". Ибо в Воскресшем Христе каждый человек становится радостью.

Citeşte mai departe >>>

Folosul Postului

Mulți creștini, nedînd o prea mare importanță postului, îl țin fără tragere de inimă  sau nu îl țin deloc. Și, totuși, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică și cu părere de rău, căci nu este înfricoșător pentru noi, ci pentru diavoli. In cazul demonizaților, mult poate face postul, mai ales cînd este însoțit de sora sa bună, care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: „Acest neam de demoni nu iese decît numai cu rugăciune și cu post” (Mat.17,2-11).

 Așadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe vrăjmașii mîntuirii noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne temem de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de mîncarea multă, mai ales atunci cînd este însoțită de beție, pentru că ea ne supune patimilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, ne scapă de ele și ne dăruiește libertatea duhovnicească. De ce dovadă a binefacerilor mai avem nevoie, atunci cînd știm că el luptă împotriva diavolului și ne izbăvește de robia păcatului.

Citeşte mai departe >>>

Unde a dispărut răbdarea?

Nerăbdarea există de cînd lumea. Nu-i nimic nou văzînd cum oamenii își pierd răbdarea în timp ce sunt blocați în trafic sau în ascensor, sau atunci cînd stau în rînd. Potrivit unor cercetători, oamenii din epoca actuală au mai puțină răbdare decît oamenii trecutului. Motivele care stau la baza acestor mari schimbări sunt legate de tehnologia evoluată, digitală, care îți aduce în fața ochilor orice informatie rapid, iar mai exact de vină se fac: celularele, camerele foto și video, e-mail-urile, iPod-urile, care ne schimbă viața. Rezultatele imediate pe care le obținem cu ajutorul tehnologiei ne alimentează dorința de a obține rezultate imediate și în alte domenii. Am ajuns să formăm o  cultură a satisfacerii imediate a dorințelor și așteptăm ca lucrurile să se deruleze repede, eficient și așa cum vrem noi, cu puțin efort și cu un bagaj mare de informații. Dacă lucrurile nu decurg așa cum ne dorim – devenim iritați și irascibili, denotînd că nu mai stăpînim arta numită „RĂBDARE”.

Dorința de  a obține rezultate imediate e evidentă și ne ciocnim de diferite cazuri în fiecare zi. De exemplu: oamenii vorbesc prea repede, merg prea repede, conduc automobilul prea repede, cheltuie banii prea repede, iar atunci cînd se întîmplă să așteptăm ascensorul sau să se schimbe culoarea semaforului – acele clipe ne par o veșnicie.

Citeşte mai departe >>>

Duminica Tuturor Sfinților

 

Că sfînt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești!

Sărbătorim astăzi, împreună cu toată creștinătatea ortodoxă, Duminica tuturor Sfinților. Cinstim acum, laolaltă și după cuviință, pe cei mai vrednici fii ai neamului omenesc. Cinstim pe toți acei care, de la începuturile lumii și pana acum,în toate timpurile și în toate locurile pe unde au trăit, s-au străduit să păstreze demnitatea lor de oameni, închinându-și toată viața lor în slujba binelui și a dreptății, în slujba lui Dumnezeu.

În acest uriaș sobor al tuturor sfinților, pe care îi cinstim acum la această sărbătoare, sunt toți strămoșii neamului omenesc, toți patriarhii și sfinții prooroci ai Vechiului Testament, împreună cu toți drepții dinainte de întruparea Mîntuitorului, răscumpărați de El prin jertfa să pe Cruce. Ei sunt acei despre care marele Apostol Pavel scrie așa în Epistola către Evrei, despre acești sfinți pătimitori pentru dreapta credință și pentru Hristos, pentru Dumnezeu: Au fost chinuiți, au suferit batjocuri și bice, ba chiar lanțuri și închisoare; au fost puși la cazane, au fost tăiați cu fierestrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strîmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți, și în peșteri, și în crăpăturile pămîntului ( Evrei 11, 36-38 ). Tot acum, laolaltă cu ei, cinstim cu evlavie pe toți prietenii lui Dumnezeu din Legea harului, adică cinstim fericitele cete ale apostolilor, ale mucenicilor, ale sfinților ierarhi, ale cuvioșilor părinți, bărbați și femei, și ale tuturor plăcuților lui Dumnezeu din toate timpurile și din toate straturile vieții sociale : pescari ca Sfinții Apostoli -, grădinari, vameși, negustori, ciobani, cizmari, ostași, împărați, mineri, fierari, bucătari, avocați, doctori sau filosofi, care în mijlocul societății și în cadrul vieții de familie, în munca lor de toate zilele, s-au îngrijit și de sufletele lor, păstrînd legătura cu Dumnezeu prin rugăciune și viață cinstită, împlinind poruncile lui Dumnezeu, și aspru și-au sfințit viața și li s-au scris numele lor în cartea vieții, în Împărăția lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

Pogorîrea Sfîntului Duh

 

Când se seamana samânta, puterea caldurii si a luminii trebuie sa patrunda înauntru ca s-o faca  creasca.
Când se planteaza pomul, puterea vântului trebuie sa vina ca sa-l faca puternic si sa-si întareasca radacina.
Când gospodarul îsi construieste casa, el cauta puterea rugaciunii, ca sa-i sfinteasca casa.
Domnul nostru Iisus Hristos a semanat samânta de cel mai mare pret în câmpul lumii acesteia. Trebuia sa vina puterea Sfântului Duh, ca sa-i dea caldura si lumina, si sa o faca sa creasca.
Dumnezeu Fiul a semanat Pomul Vietii în câmpurile deserte si necultivate ale mortii. Trebuia ca vârtejul puternic al Duhului sa respire în el, ca sa întemeieze Pomul Vietii.
Întelepciunea lui Dumnezeu de dinaintea vesniciei se facuse salasuri de suflete alese ale oamenilor. Puterea si întelepciunea Duhului lui Dumnezeu trebuia sa pogoare în acest salas si sa-l sfinteasca.

Citeşte mai departe >>>