Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2017

 

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând
şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.”
(Troparul Învierii Domnului)

 

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini,

Hristos a Înviat!

Întreaga rânduială liturgică a Biserici noastre Ortodoxe, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, este frumos impregnată de mărirea și lauda adusă Slăvitei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu există zi liturgică, slujbele căreia să nu evoce bucuria pascală. Fiecare săptămână liturgică este încununată cu ziua duminicii, Paștele săptămânal, iar anul liturgic este încununat cu măreție de coroana acestui „Praznic al praznicelor și Sărbătoare a sărbătorilor”.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное Послание Высокопреосвященнейшего Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира

 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав»

(Тропарь Воскресения Христова)

 

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы,
возлюбленные во Христе Воскресшем, братья и сестры!

Христос Воскресе!

Весь богослужебный устав Единой, Святой,Соборной и Апостольской Церкви пронизан славословиями и хвалой в честь Славного Воскресения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Нет ни одного литургического дня, в богослужении которого не воспоминалась бы пасхальная радость. Каждый недельный богослужебный круг увенчивается воскресным днём – Пасхой недели, а годичный богослужебный круг знаменуется величественным «Праздником праздников и торжеством торжеств» – Пасхой Христовой.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Cel ce răstignire ai răbdat şi moartea ai stricat şi ai înviat din morţi, împacă viaţa noastră, Doamne,

ca un singur Atotputernic"

(Stihira a II-a de la Laude, Utrenia Învierii)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu o deosebită inspiraţie rostesc această sfîntă salutare, care ne dăruieşte tuturor bucuria, întemeiată pe marea biruinţă a vieţii asupra morţii şi întunericului. Sfîntul Apostol Pavel, care L-a văzut cu ochii săi pe Domnul cel Înviat, ne îndeamnă: „…bucuraţi-vă! Desăvîrşiţi-vă, mîngîiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi" (II Corinteni 13, 11). Credinţa în Hristos cel Înviat a dat oamenilor posibilitatea să afle Adevărul, acel veşnic şi Dumnezeiesc Adevăr, care i-a făcut şi-i face pe oameni liberi şi fericiţi în sensul deplin al acestor cuvinte. Hristos a dăruit oamenilor posibilitatea încă de pe pămînt, în timpul acestei scurte vieţi, să-L întîlnească personal pe El, ca pe Dumnezeu cel veşnic, să-L primească în chip real în sufletul lor.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Крест претерпевый, и смерть упразднивый, и воскресый из мертвых, умири нашу жизнь, Господи, яко един всесилен”

(IIя Стихира на Хвалитех Пасхальной Утрени)

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие! Дорогие братие и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С особым вдохновением произношу это святое приветствие, которое дарит всем нам радость, основанную на высшем торжестве наступивших светлых дней, по словам Святого Апостола Павла, видевшего Воскресшего Господа своими глазами: „…радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами (2 Кор. 13, 11). Вера в воскресшего Христа открыла людям возможность обрести Истину, ту вечную Божественную Истину, которая делала и делает людей свободными и счастливыми в полном и настоящем смысле этих слов. Христос подарил людям возможность еще на земле, во время сей кратковременной жизни, лично встретить Его как вечного Бога, реально принять Его в свою душу.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Scan1

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

Dragi fraţi şi surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

După trecerea Mîntuitoarelor Patimi ale lui Hristos, noi din adîncul inimii rostim unii altora sfînta salutare pascală, mulţumind lui Dumnezeu Tatăl pentru Învierea Fiului Său Cel Unul-Născut, Mîntuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel ne asemănăm ucenicilor Lui, care au mers în lume pentru a vesti la toate neamurile învierea şi „ …ziceau că a înviat cu adevărat Domnul… " (Luca 24, 34). În aceste scurte cuvinte „Hristos a Înviat!” se cuprinde toată esenţa credinţei noastre, toată tăria şi neclintirea nădejdii noastre, toată plinătatea bucuriei şi a fericirii veşnice. Ca de la o scînteie, de la aceste cuvinte inima credincioasă se aprinde de focul ceresc, de o sfîntă încîntare, preaslăvind pe Domnul Înviat ce străluceşte în Dumnezeiasca Sa Lumină.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Scan10006

 

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие,

дорогие братия и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

После скорбных дней Страстей Христовых мы радостно поздравляем друг друга и произносим священное пасхальное приветствие с благодарением Богу Отцу о Воскресении Единородного Сына, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Тем самым уподобляемся Его ученикам, которые пошли в мир возвестить всем народам о Его воскресении и „ говорили, что Господь истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах „Христос Воскресе!" заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного восторга, прославляет блистающего Божественным светом Воскресшего Господа.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Pastorala

 

„Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule,

îngerii o laudă în ceruri

şi pe noi pe pămînt ne învredniceşte

cu inimă curată să Te slăvim”

(Stihira de la Utrenia Învierii)

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, cuvioși monahi şi monahii,

drept-măritori creştini din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

Pe parcursul Sfintei Patruzecimi am păşit împreună cu Domnul pe calea purtării de cruce, cu frică şi cu cutremur am îngropat Preacuratul Lui Trup, prin post şi rugăciune ne-am străduit să fim mai aproape de mîntuirea veşnică în Hristos Iisus. Această mîntuire ne-a fost dăruită prin marea jertfă de răscumpărare, adusă de Mîntuitorul lumii pe Golgota pentru noi toţi. El a pironit pe Cruce păcatele noastre, a sfarîmat lanţurile iadului, a slobozit neamul omenesc din stăpînirea morţii şi a deschis uşile încuiate ale Raiului. Nouă, oamenilor păcătoşi, ni s-a dat posibilitatea de a înţelege mai profund măreţia Dragostei jertfitoare a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. Taina Răscumpărării, nepătrunsă de mintea omenească, se descoperă doar inimii credincioase, smerite şi mulţumitoare întru toate.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Pastorala7

 

„Воскресение Твое, Христе Спасе,

Аигели поют на неоесех, и нас на

земли сподоби чистым сердцем

Тебе славити

(Стихира на утрени Пасхи)

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы, боголюбивые монашествующие!

Дорогие братие и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

В течение Святой Четыредесятницы вместе с Господом мы прошли путь крестоношения, в страхе и трепете погребали Его Пречистое Тело, стремились с помощью поста и молитвы к вечному спасению во Христе Иисусе. Это спасение даровано нам великой искупительной жертвой, которую за всех нас принес на Голгофе Спаситель мира. Он пригвоздил наши грехи ко Кресту, разрушил оковы ада, освободил человеческий род от власти смерти и открыл заключенные райские двери. Нам, грешным людям, дана возможность прикоснуться и глубже познать величие жертвенной Любви Бога к людям. Непостижимая умом тайна искупления открывается лишь верующему благодарному и смиренному сердцу.

Citeşte mai departe >>>

К готовящимся ко причащению Святых Таин

причащение0

 

И рече Иисусе к людем: очиститеся наутрие, яко заутра сотворит в вас Господь чудная

(Нав. 3; 5)

Так говорил некогда Иисус Навин всему народу еврейскому, приготовляя его к чудесному переходу через Иордан. Казалось, сам Иордан должен был служить в очищение, и, однако же, в него надлежало войти уже предочищенными. Наступало чудо, а где является перст Божий, там требуется чистота и святость. Очиститеся… яко заутра сотворит в вас Господь чудная!

Citeşte mai departe >>>

Слово в Великую Среду

betrayal of Judas 

Слово I

По благодати Божией, братие, мы стоим уже на последнем пределе святой Четыредесятницы. Как перед древними израильтянами, странствовавшими сорок лет в пустыне, пред нами теперь Ханаан духовный — страдания, смерть и воскресение Господа нашего. Чего ни делала Святая Церковь, дабы приготовить нас к достойному вшествию в сию землю обетования: и гремела громом проклятия на сынов строптивых; и питала послушных манною различных молитв и песнопений, самым Телом и Кровью Христовой; и услаждала для ослабевающих на пути горькие воды покаяния древом Креста; и в последние дни сии разверзала пред всеми книгу Нового Завета, показывая нам все деяния нашего Господа.

Citeşte mai departe >>>

Cuvânt al Sfîntului Ierarh Ioan Maximovici despre pocăință

 

„Deschide-mi ușile pocăinței,

 Dătătorule de viață! “

Cuvântul grecesc pentru pocăință este „metanoia”. În sens literal acesta înseamnă schimbarea minții, a modului de a cugeta. Cu alte cuvinte, pocăința este schimbarea atitudinii, a modului de a gândi, schimbarea omului în lăuntrul său. Pocăința este revizuirea părerilor omului, este schimbarea vieții lui.

Cum poate să aibă ea loc? La fel cum se întâmplă atunci când un om ajunge într-o cameră întunecată, care deodată este luminată de razele soarelui: cât timp a privit camera în întuneric, i se părea într-un anume fel: multe din cele aflate acolo nu le vedea, și nici nu presupunea că se află acolo. Multe lucruri și le închipuia cu totul altfel de cum erau de fapt. Trebuia să se miște cu grijă, întrucât nu știa unde se află obstacolele. Dar iată, camera se luminează, el vede totul limpede și se mișcă liber.

Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Преосвященные архипастыри,

досточтимые отцы, всечестные иноки

и инокини, дорогие братья и сестры!

 

Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но составляющим Единую Русскую Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы все исполнились духовной радостью от совместного участия в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как сыны и дщери Божий и друзья Христовы (Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам.

Citeşte mai departe >>>