Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 99
Pagini vizitate: 2762
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 151
Pagini vizitate: 1017

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„O, Paștile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase!

O, înţelepciunea şi Cuvîntul lui Dumnezeu şi Puterea!

Dă-ne nouă mai desăvîrşit să ne împărtăşim cu Tine

în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale”

(Troparul Cîntării a 9-a, Canonul Paştilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovniceşti!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Săvîrşind calea lucrării mîntuitoare pe pămînt, Domnul nostru Iisus Hristos, prin moartea Sa de bunăvoie pe Cruce, S-a pogorît în iad ca Om Adevărat, dar cu El s-a pogorît şi slava Dumnezeirii, Care în Hristos s-a unit pentru totdeauna cu firea omenească. Iadul nu a putut rezista în faţa puterii Dumnezeieşti, şi atunci s-a petrecut ceea ce omenirea secole la rînd a aşteptat cu nădejde: Hristos a omorît iadul cu „strălucirea Dumnezeirii” (troparul Învierii, gl. 2). Toţi cei din veac adormiţi, care au trăit pe pămînt cu credinţă în Izbăvitorul care avea să vină, au fost scoşi din iad; toţi au devenit locuitori ai cerului. Pentru cei ce vieţuiesc pe pămînt s-au deschis uşile raiului: oamenii au început să trăiască fericiţi, bucurîndu-se de părtăşia cu Dumnezeu şi mulţumindu-I Creatorului lumii, pentru că le-a redat demnitatea desăvîrşirii celei dintîi, le-a dăruit mîntuirea şi nemurirea. Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„О, Пасха велия и священнейшая, Христе!

О мудросте, и Слове Божий, и Сило!

Подавай нам истее Тебе причащатися,

в невечернем дни Царствия Твоего

(Тропарь 9-й Песни Пасхального Канона)

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие,

Дорогие братие и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Совершив спасительный подвиг на земле, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, через вольную смерть на Кресте, сошел в преисподнюю как Истинный Человек, но с Ним сошла и слава Божества, Которое навеки соединилось с человеческой природой во Христе. Ад не мог устоять перед могуществом Божественной славы, и произошло то, чего человечество веками с надеждой ожидало: Христос умертвил ад „блистанием Своего Божества (тропарь воскресный, гл. 2). Все от века умершие, кто жил на земле верой во Христа грядущего, были выведены из ада; все они стали небожителями. Они снова, как некогда Адам в Раю, начали жить в блаженстве и со смиренной благодарностью наслаждаться общением с Богом. А для живущих на земле отверзлись двери рая: благодарностью нашему Творцу наполнено сердце за спасение – восстановление человека в достоинстве первозданного совершенства, дарование ему бессмертия. Господь, пришедши на землю, жизнью Своей исполнил закон Божий, который мы нарушали; страданием Своим загладил грех, который мы творили; смертию Своею умертвил смерть, на которую мы за грех осуждены были; сошествием Своим во ад освободил нас от темной власти диавола; Воскресением Своим вновь приобрел нам жизнь Божию. Крестная жертва Спасителя стала сокрушительным поражением смерти. Сойдя в „преисподняя земли», Господь упразднил владычество ада, его оковы разрушились, и, как свидетельствуется в Евангелии „ …и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим (Мф. 27, 52-53). Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2019

 

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!

Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

(Filipeni 4, 4)

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini,

Luminatul Praznic al Învierii Mântuitorului ne oferă bucuria de a vă întâmpina cu vestirea îngerească:

Hristos a Înviat!

Slăvitul și vrednicul de laudă, Apostolul Pavel, ne îndeamnă să ne bucurăm întru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Răstignit și Înviat, Cel ce a călcat moartea și a biruit iadul. Omul credincios, „sărac cu duhul”, „flămând și însetat” (Matei 5,3-6) de dreptatea  Domnului, nu caută bucuria și sensul vieții în „rodul de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulțit” (Psalmul 4, 7), nici nu se satisface cu bucurii lumești și mercantile, ci desfătarea sufletului lui este Iisus, Biruitorul morții, Cel ce prin Înviere „a însemnat peste noi lumina feței Sale” (Psalmul 4,6). Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1:3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон Святой Пасхи). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Astăzi Hristos în Betleem Se naşte din Fecioară. Astăzi Cel fără de început Se începe și Cuvîntul Se întrupează. Puterile cerurilor se bucură și pămîntul cu oamenii se veseleşte…”.

(Stihira la „Şi acum…” de la Laude, Utrenia praznicului Naşterii Domnului)

Iubiţi întru Hristos preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, fii și fiice duhovniceşti!

Mîntuitorul lumii a venit pe pămînt pentru noi toţi, și astăzi sărbătorim cu bucurie Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe parcursul anului în sfintele locaşuri deseori auzim cîntarea de laudă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bună-voire”. Acest imn a fost primul colind pe care l-au cîntat îngerii vestitori ai Naşterii Domnului. De atunci şi pînă în zilele noastre el răsună neîncetat în cer și pe pămînt. În zilele luminosului praznic, cugetele credincioşilor se îndreaptă spre oraşul sfînt Betleem, leagănul creştinismului și al mântuirii noastre. Dumnezeul cel Atotpu­ternic a binevoit să Se nască aici nu într-un palat bogat, ci într-o iesle sărăcăcioasă; nu printre regii și puternicii acestei lumi, ci lîngă nişte fiinţe necuvîntătoare; nu în strălucirea diamantelor și a lămpilor scumpe, ci sub lumina stelelor care sclipesc pe cer.

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

 

Pastorală la Naşterea Domnului a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei si al întregii Rusii către arhipăstorii, preoţii, diaconii, cinul monahal şi toţi drept-măritorii creştini din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiţi întru Hristos arhipăstori, cinstiţi preoţi si diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia măreţei şi mântuitoarei sărbători a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi noi, la fel ca şi păstorii din Betleem acum două mii de ani, ascultăm cu luare aminte, cu bucurie şi înălţare spirituală, glasul triumfător al îngerilor: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, si pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2: 14). Auzind aceste cuvinte minunate, inimile noastre dobândesc mângâiere şi se fac pline de recunoştinţă faţă de Creator. Însuşi Dumnezeu Atotţiitorul, Dumnezeu tare si părinte al veacului ce va să fie (Is. 9:5) coboară la noi şi se naşte în lume om simplu. Se împlineşte proorocia regelui-psalmist, care a vestit în Duhul Sfânt: Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat; Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. (Psalmi, 84: 11-12). Si iată, s-a săvârşit: Fiu S-a dat nouă (Is. 9, 5), ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viată veşnică (Ioan 3, 16).

Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается в мир простым человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится (Пс. 84:11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам — Сын дан нам (Ис. 9:6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mîntuitor, Care este Hristos Dom­nul, în cetatea lui David”

(Luca II, 10-11)

Iubiţi întru Hristos prea cinstiţi preoţi si diaconi, iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi si surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni

Sfînta Biserică astăzi cîntă ,,Taina minunată şi preaslăvită”, chemîndu-ne să ne închi­năm Pruncului Hristos împreună cu păstorii şi cu magii, să ne alăturăm corului îngeresc ce-L slăvea pe Dumnezeu în ceruri, „şi pe pămînt pace, între oameni bună voire”. În aceste zile sfinte sufletele şi inimile noastre se umplu de amintirea marii Taine a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume.

Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, кото­рая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь

(Лука 2, 10-11)

Возлюбленные во Христе всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие

и дорогие братие и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

„Таинство странное л преславное воспевает сегодня Святая Церковь и призывает нас поклониться Младенцу Христу вместе с евангельскими пастухами и волхвами, присоединиться к ангельскому хору славословящему на небесах Бога, „и на земле мир, в человецех благоволение. В эти святые дни наши души и сердца наполняются благочестивыми воспоминаниями о великой Тайне пришествия в мир Сына Божия.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

 

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare,

și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”

(Isaia 9, 1-2; Matei 4, 16)

Preasfințiți arhierei, Cinstiți preoți şi diaconi,
Cuvioși monahi şi monahii, Drept-măritori creștini,

După ce am citat cuvintele prorocului Isaia despre strălucirea luminii celor ce petreceau în întuneric, Vă adresez cuvânt pastoral la slăvitul praznic al Nașterii Mântuitorului, vorbindu-vă prin analogie despre Peștera Bethlehemului şi Potirul Euharistic, fiindcă în peștera din Betleem S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui Ceresc, Lumina cea din Lumină, care a venit în lume pentru luminarea Israelului celui vechi și a tuturor popoarelor lumii; și Potirul, fiindcă această Lumină răsare și este în Păharul Euharistic, din care ne putem împărtăși de fiecare dată, la Liturghia săvârșită în Biserică. În Potir Îl găsim pe Cel ce S-a pogorât din Slava cea de sus a lui Dumnezeu și S-a născut în peșteră, aducând pace pe pământ și bunăvoire între oameni.

Citeşte mai departe >>>

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»

(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе Преосвященные

архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, испол­ненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.

Citeşte mai departe >>>